ของฝากจากกมลา

กลุ่มบางหวานพัฒนา ตำบลกมกลา  เป็นกลุ่มชาวบ้านที่รวมตัวกันเพื่อดำเนินกิจกรรมโดยการผลิตขนมท้องถิ่น แต่ยังต้องการอุปกรณ์ในการทำขนม

มูลนิธิชุมชนภูเก็ตได้มอบทุนสนับสนุนโครงการเงินทุนขนาดเล็ก จำนวน 15,000 บาท แต่กลุ่มบางหวานพัฒนายังคงต้องการเงินทุนช่วยเหลืออีก 14,000 บาทเพื่อให้ครบตามจำนวนเงินที่ได้ระบุไว้ในโครงการ

 สอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ มูลนิธิชุมชนภูเก็ต

Your Comment