การจัดทำแผนที่สังคม

ปัญหาของภูเก็ตคืออะไร อะไรคือจุดอ่อน จุดแข็ง  เราเองก็สามารถคาดเดาได้อย่างมีเหตุมีผล และทุกคนก็มีความเห็นของตนเอง หากแต่ความเห็นเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นจริงหรือความเสี่ยงที่จะแก้ปัญหาอย่างไม่ถูกทิศทาง ปัญหาบางอย่างดูเหมือนจะสำคัญมาก แต่ในความเป็นจริงแล้วปัญหาเหล่านั้นกลับไม่เร่งด่วน

หากยังไม่มีผู้รู้จริงทำการศึกษาเพื่อหาจุดแข็งและจุดบกพร่องอย่างแท้จริงของภูเก็ตแล้ว ก็เหมือนว่าเราทุกคนก็กำลังเดาอยู่social-map1

มูลนิธิชุมชนภูเก็ต จึงจัดหาทีมเพื่อทำการวิจัย โดยมีทีมของที่ปรึกษาพัฒนศักย์ มาจัดการปฏิบัติการกำหนดทิศทางของสังคม เมื่อเราได้ศึกษารายละเอียดในขั้นตอนแรก เราพบว่า รายละเอียดต่าง ๆ ที่รวบรวมมาทำให้เราได้เห็นทิศทางแบบกว้าง ๆ ของจุดแข็งและจุดอ่อนของเกาะภูเก็ตแห่งนี้  จากการตรวจสอบคร่าว ๆ ในครั้งแรกทำให้ทราบว่าการเดาอย่างมีเหตุมีผลที่สุดของเรานั้นไม่ได้ไกลจากที่เห็นเท่าใดนัก แต่ก็ยังมีหลายจุดที่ทำให้เรารู้สึกประหลาดใจ

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลแผนที่ทางสังคมฉบับสมบูรณ์ซึ่งรายงานโดยทีมงานที่ปรึกษาพัฒนศักย์ดังรายละเอียดด้านล่างนี้

1.ปกคำนำ-สารบัญ.pdf

2.บทคัดย่อ.pdf

3.บทที่1-ความเป็นมา.pdf

4.บทที่-2-ข้อมูลทั่วไปของภูเก็ต.pdf

5.บทที่-3.1-การศึกษา.pdf

6.บทที่-3.2-ศิลปวัฒนธรรม.pdf

7.บทที่3.3-สถาปัตยกรรม.pdf

8.บทที่3.4-การป้องกันภัยสาธารณะ.pdf

9.บทที่3.5-อนามัยสาธารณสุข.pdf

10.บทที่3.6-สิ่งแวดล้อม.pdf

11.บทที่-3.7-เด็กและเยาวชน.pdf

12.บทที่-4-บทสรุปและข้อเสนอแนะ.pdf

Your Comment